Beroepsvereniging (VIS)

Iokai Shiatsu is een effectieve therapievorm die gebaseerd is op de eeuwenoude oosterse geneeskunde. Kenmerkend voor Iokai Shiatsu zijn de oprechte aandacht van de therapeut en de invoelende aanraking. Door met handen en vingers druk uit te oefenen, zorgt de therapeut ervoor dat de levensenergie in het lichaam vrij kan stromen. Iokai Shiatsu kan worden ingezet bij uiteenlopende klachten en helpt de gezondheid te bevorderen.


Iokai Shiatsu is een ambacht waarvoor jarenlange studie, praktijkervaring en toewijding is vereist. Naast praktische shiatsu-vaardigheden heeft de therapeut een diepgaande kennis van de traditionele oosterse denkwijze over gezondheid en ziekte. Deze gaat ervan uit dat lichaam en geest één geheel vormen en in constante interactie staan met elkaar en de wereld waarin wij leven.

Evenwicht
In de traditionele oosterse geneeskunde draait alles om evenwicht. Evenwicht is voor elk mens iets anders. Het ontstaat in samenhang met de omgeving. In onze westerse maatschappij is het een hele uitdaging om het evenwicht te bewaren. We worden constant blootgesteld aan veranderingen, prikkels en druk en onze levensstijl stelt ons daarnaast voor de nodige uitdagingen. Het vermogen om ons aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden in ons leven, zijn bepalend voor onze gezondheid en ons algeheel welzijn.

Door te kijken naar de mens in relatie tot zijn omgeving, ontstaat er een dieper inzicht in de werkelijke oorzaak van klachten.

Voor steeds meer mensen is shiatsu een waardevolle en logische aanvulling op de reguliere zorg.

Visie

De VIS verbindt gediplomeerde Iokai Shiatsutherapeuten en bevordert de professionaliteit van haar leden door het bewaken en verbeteren van de kwaliteitsnormen. De VIS draagt zorg voor goed georganiseerde na- en bijscholing en biedt haar leden een uitgebreid kennisplatform.

De beroepsvereniging heeft verder als doel de Iokai Shiatsutherapeuten in Nederland te vertegenwoordigen. Zij verstrekt informatie aan potentiële cliënten, verzekeraars, koepelorganisaties van complementaire therapeuten en andere geïnteresseerden om hen te informeren over Iokai Shiatsu.

Kwaliteit

De VIS staat borg voor de kwaliteit van haar leden. Binnen de vereniging wordt voortdurend gewerkt aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteitsnorm ten aanzien van de uitoefening van het ambacht Iokai Shiatsu.

Alle volwaardige leden hebben de vierjarige Beroepsopleiding Iokai Shiatsu succesvol afgerond.  Daarnaast hebben alle leden van de Iokai Shiatsu vereniging een tweejarige opleiding westerse medische basiskennis op HBO-niveau voltooid. Hiermee voldoen zij aan het beroepsprofiel Iokai Shiatsutherapeut, opgesteld door de VIS in samenwerking met de RBCZ.

Alle leden van de VIS staan ingeschreven bij een koepel voor complementaire therapeuten, het RBCZ en zijn daarmee onderworpen aan onafhankelijk tuchtrecht. Ze voldoen niet alleen aan de strenge beroepseisen die deze stichtingen stellen, maar zijn ook onderworpen aan het tuchtrecht van de stichting TCZ. Leden staan tevens ingeschreven bij de SCAG, voor de afhandeling van klachten en geschillen. Hiermee voldoen ze aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarnaast is elk lid afzonderlijk ingeschreven in het AGB-register dat de gegevens bijhoudt van alle erkende zorgverleners in Nederland.

Nascholing & intervisie

De VIS hanteert een nascholingsnorm van minimaal 12 dagdelen per jaar. Onder nascholing wordt verstaan de activiteiten die volgens de VIS de deskundigheid en de professionaliteit van een praktiserend Iokai Shiatsutherapeut op peil houden en bevorderen. Twee dagdelen dienen te worden besteed aan een nascholing Medische Basiskennis. Alle VIS-leden zijn in het bezit van een geldig EHBO-diploma.

Daarnaast volgt iedere Iokai Shiatsutherapeut minimaal 4 dagdelen per jaar intervisiebijeenkomsten met collega-shiatsutherapeuten en/of therapeuten van een andere discipline. Het doel van de intervisie is om de individuele Iokai Shiatsutherapeut te ondersteunen bij zijn behandelingen, onder meer door het bespreken van anonieme casussen.

Controle van het bovenstaande vindt elk jaar plaats.

Code of Conduct

Iedere Iokai Shiatsutherapeut is gebonden aan de Code of Conduct waarin wordt gedefinieerd waar de professionele beoefenaar aan moet voldoen. Het verzekert de hoogste professionele en ethische standaard van behandeling, beschrijft de relatie behandelaar en patiënt, behandelaar en zijn professie en de collegiale relatie tussen behandelaars.

Internationaal

De VIS is aangesloten bij de overkoepelende Europese organisatie voor Iokai Shiatsu, de EISA. Deze Europese organisatie verenigt de Nederlandse Beroepsopleiding met vergelijkbare Iokai Shiatsuopleidingen in België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Spanje, Italië en Oostenrijk. De EISA definieert de kwaliteitsnormen en verzorgt de opleiding en nascholing van de docenten. Het succesvol afronden van de vierjarige Beroepsopleiding Iokai Shiatsu geeft tevens recht op het Internationale Certificaat van de EISA. Jaarlijks worden er in Nederland en andere landen bijeenkomsten en trainingen voor gediplomeerde Iokai Shiatsutherapeuten georganiseerd.

Privacy

Vanzelfsprekend wordt de privacy van de cliënten beschermd. De therapeut zal zorgvuldig omgaan met de verstrekte gegevens en informatie en deze zonder toestemming van de cliënt nooit met derden delen. Alle therapeuten zijn geregistreerd in de zin van en handelen volgens Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming(UAVG). Voor de leden van de Beroepsvereniging is ingevolge UAVG door de VIS een privacybeleid opgesteld.Klachtenregeling

Bij onverhoopte klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot het secretariaat van de Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten (iokai-shiatsu.org). De cliënt heeft vervolgens de keuze of hij/zij de klacht binnen de VIS wil bespreken met een vertrouwenspersoon, of zich wil wenden tot een klachtenfunctionaris van de SCAG, een landelijke geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg. Indien een klacht niet naar wens kan worden afgehandeld, zal de klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie van de SCAG.

Voor het tuchtrecht kan de cliënt zich wenden tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg.

Voor meer achtergrondinformatie kunt u gebruik maken van de volgende documenten: Cliëntfolder SCAG en Klachtenreglement VIS.