Vereniging iokai shiatsutherapeuten

De Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten (VIS) is de beroepsvereniging voor gediplomeerde Iokai Shiatsutherapeuten. Zij staat borg voor de kwaliteit van de Iokai Shiatsutherapeuten in Nederland en bevordert de bekendheid van het ambacht Iokai Shiatsu.

De VIS verbindt gediplomeerde Iokai Shiatsutherapeuten en bevordert de professionaliteit van haar leden door het bewaken en verbeteren van de kwaliteitsnormen. Deze kwaliteitsnormen zijn vastgelegd in o.a. de Code of Conduct, richtlijnen praktijkvoering, intervisie- en nascholingsnormen. De VIS draagt zorg voor goed georganiseerde na- en bijscholing en biedt haar leden een uitgebreid kennisplatform.

De beroepsvereniging heeft verder als doel de Iokai Shiatsutherapeuten in Nederland te vertegenwoordigen. Zij verstrekt informatie aan potentiële cliënten, verzekeraars, koepelorganisaties van complementaire therapeuten en andere geïnteresseerden om hen te informeren over Iokai Shiatsu.

Organisatie

De VIS is voortdurend in beweging om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de (complementaire) gezondheidszorg. Zodoende blijven de kwaliteit van de geboden behandelingen en de aan de therapeuten gestelde eisen gehandhaafd.

Alle leden hebben zitting in de Algemene ledenvergadering (ALV). Voorstellen tot verbetering, gedaan door het bestuur, moeten door de ALV worden goedgekeurd. Daarnaast kent de VIS een aantal werkgroepen met eigen bevoegdheden die het bestuur adviseren en ondersteunen.
Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door het bestuur daarin bijgestaan door verschillende werkgroepen.

Visie

De VIS staat borg voor het erkende ambacht Iokai Shiatsu. Het is een effectieve therapievorm die erop gericht is om uiteenlopende klachten te verhelpen en de algehele gezondheid te verbeteren. Onze therapeuten zijn ervaren, deskundig en toegewijd.

  • Iokai Shiatsu is een kwalitatief hoogwaardige therapievorm die zeer effectief is voor het behandelen van uiteenlopende klachten en ook ingezet kan worden ter preventie van klachten.
  • Iokai Shiatsu is een ambacht waarvoor jarenlange studie, praktijkervaring en toewijding van de therapeut is vereist.
  • Iokai Shiatsu biedt een prettige behandeling waarbij oprechte aandacht en een invoelende aanraking centraal staan.
  • Iokai Shiatsu combineert praktische shiatsu-vaardigheden met een diepgaande kennis en begrip van de traditionele oosterse denk- en geneeswijze over gezondheid en ziekte.
  • Iokai Shiatsu is gebaseerd op de oosterse denkwijze die ervan uitgaat dat lichaam en geest één geheel vormen en in constante interactie staan met de wereld waarin we leven.
  • Iokai Shiatsu gaat om het behandelen van mensen, niet alleen symptomen.
  • Iokai Shiatsu is er op gericht om door te dringen tot de kern van de hulpvraag van de cliënt.

Kwaliteit

De VIS staat borg voor de kwaliteit van haar leden. Binnen de vereniging wordt voortdurend gewerkt aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteitsnorm ten aanzien van de uitoefening van het ambacht Iokai Shiatsu.

De Beroepsopleiding Iokai Shiatsu beslaat vier jaar in deeltijd op HBO-niveau. Daarnaast hebben alle leden van de Iokai Shiatsu vereniging een tweejarige opleiding westerse medische basiskennis op HBO-niveau volbracht. Hiermee voldoen zij aan het beroepsprofiel Iokai Shiatsutherapeut, opgesteld door de VIS i.s.m. de RBCZ.

Alle leden van de VIS staan ingeschreven bij een koepel voor complementaire therapeuten, het RBCZ. Ze voldoen niet alleen aan de strenge beroepseisen die deze stichtingen stellen, maar zijn ook onderworpen aan het tuchtrecht van de stichting TCZ. Daarnaast is elk lid afzonderlijk ingeschreven in het AGB-register dat de gegevens bijhoudt van alle erkende zorgverleners in Nederland.

Nascholing & intervisie

De VIS hanteert een nascholingsnorm van minimaal 12 dagdelen per jaar. Een dagdeel bedraagt minimaal 2,5 uur. Onder nascholing wordt verstaan de activiteiten die volgens de VIS de deskundigheid en de professionaliteit van een praktiserend Iokai Shiatsutherapeut op peil houden en bevorderen.

Daarnaast volgt iedere Iokai Shiatsutherapeut minimaal 4 dagdelen per jaar intervisiebijeenkomsten met collega-shiatsutherapeuten en/of therapeuten van een andere discipline. Het doel van de intervisie is om de individuele Iokai Shiatsutherapeut te ondersteunen bij zijn behandelingen, o.a. door het bespreken van anonieme cases.

Controle van het bovenstaande vindt elk jaar plaats.

Code of Conduct

Iedere Iokai Shiatsutherapeut is gebonden aan de Code of conduct waarin wordt gedefinieerd waar de professionele beoefenaar aan moet voldoen. Het verzekert de hoogste professionele en ethische standaard van behandeling, beschrijft de relatie behandelaar en patiënt, behandelaar en zijn professie en de collegiale relatie tussen behandelaars.

Internationaal

De VIS is aangesloten bij de overkoepelende Europese organisatie voor Iokai Shiatsu, de EISA. Deze Europese organisatie verenigt de Nederlandse Beroepsopleiding met vergelijkbare Iokai Shiatsuopleidingen in België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Spanje, Italië en Oostenrijk. De kwaliteit en uniformiteit van de lessen wordt bewaakt door de EISA. De EISA definieert de kwaliteitsnormen en verzorgt de opleiding en nascholing van de docenten. Het succesvol afronden van de vierjarige Beroepsopleiding Iokai Shiatsu geeft tevens recht op het Internationale Certificaat van de EISA. Jaarlijks worden er in Nederland en andere landen bijeenkomsten en trainingen voor gediplomeerde Iokai Shiatsutherapeuten georganiseerd.

Privacy

Vanzelfsprekend wordt de privacy van de cliënten beschermd. De therapeut zal zorgvuldig omgaan met de verstrekte gegevens en informatie en deze zonder toestemming van de cliënt nooit met derden delen. Alle therapeuten zijn geregistreerd in de zin van en handelen volgens de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Klachtenregeling

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot het secretariaat van de Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten (iokai-shiatsu.org). De cliënt heeft vervolgens de keuze of hij/zij de klacht binnen de VIS wil bespreken met een vertrouwenspersoon, of zich wil wenden tot een klachtenfunctionaris van de SCAG, een landelijke geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg. Indien een klacht niet naar wens kan worden afgehandeld, zal de klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie van de SCAG.

Voor het tuchtrecht kan de cliënt zich wenden tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg.

Voor meer achtergrondinformatie kunt u gebruik maken van de volgende documenten: Cliëntfolder SCAG en Klachtenreglement VIS.